Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII

20/10/2017

Sáng 20/10, tại Phòng họp Diên Hồng- Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến các đại biểu Quốc hội đang sinh hoạt tại các cơ quan của Quốc hội ở Trung ương, lãnh đạo các Ban, Viện của Ủy ban thường vụ Quốc hội và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc Nguyễn Hạnh Phúc thông báo kết quả Hội nghị  

Tại Hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc Nguyễn Hạnh Phúc đã thông báo những nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/10 đến ngày 11/10/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Đề án "Về công tác dân số trong tình hình mới"; Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung cơ bản các văn kiện sau đây: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới.

Hội nghị giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện các Nghị quyết nói trên. Hội nghị cũng thông qua Kết luận về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và thống nhất cao với Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ năm đến Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017- 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị diễn ra chu đáo, nghiêm túc với sự tham gia đầy đủ của các đảng viên. Qua Hội nghị, các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản của các Kết luận tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thằng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới. 

Đặng Mai