Văn phòng Quốc hội thông báo về Danh mục tài liệu thi tuyển công chức và hướng dẫn ôn thi công chức năm 2017

12/10/2017

Ngày 12/10, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản số 3012/VPQH- TCCB thông báo về Danh mục tài liệu thi tuyển công chức và hướng dẫn ôn thi công chức năm 2017 như sau:

1. Danh mục tài liệu thi tuyển công chức:

- Danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành đã được công khai tại Cổng thông tin điện tử Quốc hội http://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-van-phong-quoc-hoi.aspx?ItemID=33962.

- Danh mục tài liệu ôn thi môn kiến thức chung sẽ thông báo sau.

2. Hướng dẫn ôn thi

Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức hướng dẫn ôn thi sau khi công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển và thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển. Thời gian hướng dẫn ôn thi sẽ thông báo trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

- Văn phòng Quốc hội hướng dẫn ôn thi: môn Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học và môn nghiệp vụ chuyên ngành của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố.

- Các vụ, đơn vị có thí sinh đăng ký thi tuyển trực tiếp hướng dẫn môn nghiệp vụ chuyên ngành của các vụ, đơn vị.

* Lưu ý: Hiện nay, một số trung tâm, cơ sở thông báo tổ chức ôn thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội. Văn phòng Quốc hội không giao cho đơn vị nào độc lập tổ chức hướng dẫn ôn thi tuyển công chức năm 2017.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo và đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo với thí sinh đăng ký dự tuyển.