Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017

11/10/2017

Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017, Cổng thông tin điện tử Quốc hội đăng tải Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành do các vụ, cục, đơn vị xây dựng.

Cổng TTĐT Quốc hội