Văn phòng Quốc hội thông báo về việc tổ chức công tác báo chí các phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội

09/08/2017

Ngày 8/8/2017, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản thông báo về việc tổ chức công tác báo chí đưa tin các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo đó, Văn phòng Quốc hội trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian vừa qua đã tích cực phối hợp, tổ chức đưa tin một cách nhanh chóng, kịp thời về các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Để tiếp tục tạo điều kiện đối với các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp cận, đưa tin về phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội theo đúng các quy định của pháp luật; đồng thời, bảo đảm để các thành viên tham gia phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội được phát biểu, trao đổi, thảo luận sâu các nội dung của phiên họp; trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo về việc tổ chức công tác báo chí đưa tin các phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian tới như sau:

1) Tùy theo từng nội dung của phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức mời một số cơ quan thông tấn, báo chí tham dự, đưa tin các nội dung họp công khai của Ủy ban thường vụ Quốc hội phù hợp với tôn chỉ, mục đích của các cơ quan thông tấn, báo chí và yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền về phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Các phóng viên báo chí khi được mời tham dự, đưa tin các nội dung họp công khai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được tác nghiệp không quá 15 phút đầu giờ trong phòng họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để lấy hình ảnh, sau đó sẽ tập trung theo dõi nội dung phiên họp tại Trung tâm Báo chí. 

2) Báo chí không tham dự các nội dung họp riêng của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Văn phòng Quốc hội sẽ gửi Thông cáo báo chí về các nội dung họp riêng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới các cơ quan thông tấn, báo chí và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội (http://www.quochoi.vn).

Văn phòng Quốc hội rất mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các thông tin chi tiết để đăng ký nhận Thông cáo báo chí xin liên hệ: Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội, 22, Hùng Vương, Hà Nội (cán bộ trực tiếp phụ trách: Hoàng Thị Lan Nhung, Phó vụ trưởng, điện thoại: 08046326, 0989792626, email: vuthongtin@qh.gov.vn).  

Cổng TTĐTQH