Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XII

18/05/2017

Sáng 18/5, tại Phòng họp Diên Hồng- Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến các đại biểu Quốc hội đang sinh hoạt tại các cơ quan của Quốc hội ở Trung ương, lãnh đạo các Ban, Viện của Ủy ban thường vụ Quốc hội và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội nghị.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông báo tại Hội nghị     Ảnh: Đình Nam

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông báo, thực hiện chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 5-10/5/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về Đề án "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", Đề án "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước", Đề án tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX "Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân".

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2016 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung cơ bản các văn kiện: Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến về các báo cáo của Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm: Báo cáo của Bộ Chính trị về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đến Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2016; Báo cáo về công tác tài chính Đảng năm 2016.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị, sau Hội nghị này, các cấp ủy đảng và các chi bộ trong Đảng bộ cơ quan tiếp tục phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản của các Kết luận tại Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới. 

Đặng Mai