QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2016-2021 CỦA QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH NƯỚC, CHÍNH PHỦ, CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

08/04/2021

Chiều ngày 08/4, theo Chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường  trình bày Báo cáo trước Quốc hội

Tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, về tên gọi của Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tên của Nghị quyết nên ngắn gọn, khái quát, bảo đảm đầy đủ các chủ thể trình báo cáo công tác nhiệm kỳ như đã thể hiện trong dự thảo Nghị quyết.

Đối với ý kiến đề nghị nên có một số đánh giá về hạn chế của các cơ quan; ý kiến khác cho rằng Nghị quyết nên tập trung đánh giá kỹ về công tác của từng cơ quan, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Quốc hội đã thảo luận và thống nhất cao với kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm được nêu trong báo cáo của các cơ quan. Dự thảo Nghị quyết chỉ nhấn mạnh những kết quả chủ yếu trong nhiệm kỳ. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho được giữ như dự thảo.

Liên quan đến đề nghị bổ sung vào khoản 1 các nội dung: Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức bộ máy các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm tiến tới mục tiêu Quốc hội chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập cao; Đẩy mạnh hoạt động chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội, công tác nghiên cứu khoa học lập pháp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cân nhắc tiếp thu và bổ sung các nội dung trên vào các điểm a, c, g, h khoản 1 của dự thảo Nghị quyết.

Về đề nghị bổ sung vào khoản 3 các nội dung về quy hoạch quốc gia; phát triển kinh tế - xã hội vùng trọng điểm; bảo đảm đầu tư phát triển cân đối, đồng bộ về hạ tầng giao thông giữa các vùng, miền, nhất là các vùng còn nhiều khó khăn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với dịch bệnh; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và thể hiện tại điểm b khoản 3 của dự thảo Nghị quyết.

Đối với ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 3 các nội dung về: cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và thể hiện tại các điểm đ, e, g khoản 3 của dự thảo Nghị quyết.

Về đề nghị bổ sung vào khoản 5 nội dung công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức ngành Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc cho rằng vấn đề công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức cần được đặt ra với tất cả các cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nước. Theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có vấn đề tuyển dụng, bổ nhiệm. Do đó, xin tiếp thu và thể hiện tại điểm đ khoản 3 (mục Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ).

Ngoài ra, có một số ý kiến góp ý cụ thể về từ ngữ, kỹ thuật văn bản của dự thảo Nghị quyết, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu, cân nhắc, tiếp thu và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; đồng thời sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiếp tục rà soát để bảo đảm kỹ thuật văn bản của Nghị quyết sau khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, trên cơ sở Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.

 

Thu Phương- Minh Thành