QUỐC HỘI NGHE GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM BỔ TRÍ CHỨC DANH ĐẠI BIỂU HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP.HÀ NỘI

08/04/2021

Theo chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, chiều 8/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã thảo luận về Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội. Các đại biểu Quốc hội đều thống nhất cao với sự cần thiết bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội như đề xuất của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật để thực hiện từ nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt thời gian thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Đồng thời, các đại biểu Quốc hội cũng đóng góp thêm một số ý kiến cụ thể nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

HĐND TP.Hà Nội được bố trí tối đa 19 đại biểu hoạt động chuyên trách

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, về việc bố trí chức danh, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội, có ý kiến cho rằng, để bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội cần tăng cường cả về số lượng, chất lượng đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND thành phố Hà Nội và HĐND các quận, thị xã; nghiên cứu bố trí theo hướng tại mỗi đơn vị hành chính cấp huyện của thành phố Hà Nội có 01 đại biểu HĐND cấp thành phố hoạt động chuyên trách.

 Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo trước Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc tăng cường số lượng, chất lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách là một trong các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị đồng thời thực hiện chủ trương cải cách tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế thì việc Chính phủ và chính quyền thành phố Hà Nội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định cho phép HĐND thành phố Hà Nội được bố trí tối đa 19 đại biểu hoạt động chuyên trách là phù hợp.

Đối với HĐND các quận và thị xã, chính quyền thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo sẽ bố trí tối đa số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm không làm tăng tổng biên chế hành chính được giao. Theo đó, bình quân tại mỗi quận, thị xã sẽ có từ 5-6 đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, tăng thêm 1-2 đại biểu/quận, thị xã so với nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên cạnh đó, để bảo đảm cho hoạt động của HĐND thực sự hiệu lực, hiệu quả, đề nghị HĐND thành phố, HĐND các quận, thị xã của thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới, cải tiến hơn nữa phương thức hoạt động, lề lối làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tính kết nối, tương tác với cử tri, bám sát tình hình thực tiễn ở cơ sở. Đồng thời, cần phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của đại biểu HĐND, bao gồm cả đại biểu hoạt động chuyên trách và không chuyên trách, trong việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của Nhân dân đến HĐND thành phố.

Làm rõ vị trí pháp lý của Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban của HĐND

Đa số đại biểu Quốc hội tán thành với quy định mỗi Ban của HĐND thành phố Hà Nội có 01 Ủy viên hoạt động chuyên trách nhưng có ý kiến đề nghị làm rõ hơn vị trí pháp lý, cơ chế làm việc của Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban của HĐND trong dự thảo Nghị quyết.

Về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, địa vị pháp lý của đại biểu HĐND đã được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đại biểu hoạt động chuyên trách chỉ khác với đại biểu hoạt động không chuyên trách về tính chất, thời gian hoạt động là dành 100% thời gian cho hoạt động đại biểu. Chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các Ban của HĐND thành phố trực thuộc trung ương tuy chưa được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhưng đã được ghi nhận tại Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, việc dự thảo Nghị quyết này quy định mỗi Ban của HĐND thành phố Hà Nội có 01 Ủy viên hoạt động chuyên trách là phù hợp và đã thể hiện rõ vị trí, tính chất hoạt động của chức danh này trong cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố.

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn của Chính phủ và yêu cầu của thực tiễn, HĐND thành phố Hà Nội có trách nhiệm quy định cụ thể việc phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc của các chức danh đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố. Do đó, không quy định cụ thể về cơ chế làm việc của chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban của HĐND trong dự thảo Nghị quyết. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu về chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND  

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xây dựng thang bảng lương riêng cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND để thể hiện vị trí, vai trò quan trọng của người đại biểu nhân dân, thu hút được người có đức, có tài tham gia vào cơ quan dân cử. Đề nghị cần có chế độ, chính sách phù hợp đối với các đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; quy định phụ cấp của Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban của HĐND thành phố Hà Nội tương đương chức danh Phó Giám đốc sở. 

Đồng thời cho biết, trước mắt, trong khi chưa thực hiện chế độ tiền lương mới và HĐND thành phố Hà Nội được giao thực hiện thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách nên đề nghị quy định trong dự thảo Nghị quyết theo hướng giao Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện lương, phụ cấp và chế độ, chính sách khác đối với chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban của HĐND thành phố Hà Nội, bảo đảm cân đối, đồng bộ với các chức danh hoạt động chuyên trách khác của HĐND thành phố và trong khả năng cân đối ngân sách chi cho hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe trình bày báo cáo, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bằng hệ thống điện tử./.

Bảo Yến - Minh Thành