HÌNH ẢNH QUỐC HỘI BỎ PHIẾU PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG VÀ THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

08/04/2021

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIV, sáng ngày 08/4/2021, Quốc hội làm việc tại hội trường, tiến hành phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp của Quốc hội sáng 8/4, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV:

Sáng 8/4, Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu. 

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ bỏ phiếu.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bỏ phiếu.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Ban kiểm phiếu thực hiện quy trình kiểm phiếu.

Bùi Hùng - Minh Thành