ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẦU CỬ

11/01/2021

Sáng 11/01, tại Nhà Quốc hội, theo chương trình phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, thông qua 02 Nghị quyết hướng dẫn công tác bầu cử.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) trong bầu cử bổ sung; và Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết

Trình bày tóm tắt các báo cáo tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn công tác bầu cử, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết Căn cứ vào ý kiến kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và cơ quan soạn thảo đã thống nhất tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết theo hướng: bỏ quy định về điều kiện thời gian sinh sống thường xuyên, liên tục 6 tháng trở lên; không quy định về xác định nơi lấy ý kiến nơi cư trú của người ứng cử đang ở nhà công vụ, nhà khách, người ứng cử là sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang; giữ nguyên quy định về số lượng cử tri tham dự hội nghị cử tri tại nơi cư trú như hiện hành và không bổ sung quy định về việc chia nhỏ số hộ thuộc thôn, tổ dân phố thành các cụm dân cư để tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến cử tri như đã thể hiện tại dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 51.

Riêng về vấn đề tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội,  để bảo đảm tính ổn định, phát huy các ưu điểm, khắc phục được một số vướng mắc trong kỳ bầu cử trước, Ủy ban Pháp luật và cơ quan soạn thảo đề nghị chỉnh lý dự thảo Nghị quyết theo hướng người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội thì tổ chức lấy ý kiến cử tri tại Văn phòng Quốc hội (bao gồm cả cử tri công tác tại Viện Nghiên cứu lập pháp). Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội triệu tập và chủ trì hội nghị này.

Về dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, trên cơ sở ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thống nhất chỉnh lý quy định quy định một cách khái quát về số dư người ứng cử; rà soát kỹ và chỉnh lý các mốc thời gian Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND các cấp gửi văn bản điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo đúng quy định của Luật Bầu cử.

Về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, thống nhất việc tiếp thu, chỉnh lý các quy định về việc xác định quy mô dân số của các đơn vị hành chính theo số liệu do cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố và việc xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo làm cơ sở để xác định số lượng đại biểu HĐND được bầu; về số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thể hiện vào trong dự thảo Nghị quyết.

Riêng về số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại thành phố Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị trong Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội không quy định đặc thù về số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại thành phố Hà Nội mà vấn đề này cần được báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 11.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cơ bản tán thành với nội dung dự thảo của các Nghị quyết đã được tiếp thu, chỉnh lý theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như đề nghị của Ủy ban Pháp luật về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thực tiễn tổ chức một hội nghị chung tại Văn phòng Quốc hội để lấy ý kiến về tất cả những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội về cơ bản không có vướng mắc gì lớn. Việc tổ chức chung một hội nghị như vậy có ưu điểm là khâu tổ chức thực hiện sẽ thuận lợi hơn cho cả cơ quan chủ trì và người ứng cử mà vẫn bảo đảm trình tự, thủ tục và yêu cầu về việc triệu tập và chủ trì hội nghị cử tri theo đúng quy định của Luật Bầu cử, bảo đảm được vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều tán thành với các nội dung tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết quy định hướng dẫn bầu cử do Ủy ban Pháp luật phối hợp với các cơ quan soạn thảo báo cáo.

Đối với quy định tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của của Ủy ban Pháp luật và cho biết quy định này phù hợp thực tiễn và Luật Bầu cử và bảo đảm giảm bớt thủ tục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kết luận nội dung thảo luận

Về Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất không quy định đặc thù về số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại thành phố Hà Nội mà vấn đề này cần được báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 11.

Về Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí theo hướng Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để ký rồi gửi văn bản tới Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký, không tổ chức hội nghị ký nghị quyết liên tịch.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết quy định chi tiết hướng dẫn công tác bầu cử với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung và Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành./.

Bảo Yến - Bùi Hùng

Các bài viết khác