PHÓ TRƯỜNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH SƠN LA GIỮ CHỨC VỤ ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI

11/01/2019

Ngày 09/01, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ký nghị quyết điều động, phê chuẩn Uỷ viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đối với Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Sơn La Quàng Văn Hương.

Đại biểu Quốc hội Quàng Văn Hương - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tại kỳ họp Quốc hội

Theo đó, căn cứ Hiến pháp 2013; Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Quy chế làm việc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 888/NQ/2010/UBTVQH12 phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục I bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; căn cứ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu:

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều động Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Sơn La Quàng Văn Hương, đại biểu Quốc hội khoá XIV, về công tác tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và giữ chức vụ Uỷ viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội từ ngày 10/01/2019.

 

Bảo Yến