ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC CỬ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN, GIÁM SÁT THẨM PHÁN QUỐC GIA

10/01/2019

Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 30, sáng ngày 10/01, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét, quyết định việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia. Phó Chủ tich Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Toàn cảnh phiên họp

Trình bày Tờ trình về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, thi hành quy định tại Điều 70 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Nghị quyết số 81/2014/NQ-QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, cụ thể:

Theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ngày 28/5/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 959/NQ-UBTVQH13 về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, trong đó có ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước. Ngày 27/11/2018, Tòa án nhân dân tối cao nhận được Công văn số 1361/VPCTN-PL của Văn phòng Chủ tịch nước về việc cử ông Đào Việt Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, thay thế ông Giang Sơn đã nghỉ hưu theo quy định.

Để bảo đảm hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia theo quy định, Tòa án nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cử ông Đào Việt Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước làm Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, thay ông Giang Sơn, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra

Thẩm tra Tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu rõ, về căn cứ pháp lý và việc chuẩn bị Tờ trình, theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 70 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 thì: “Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia gồm: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 01 Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương, các Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, 01 đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Ban Chấp hành Trung ương Hội luật gia Việt Nam” và “Danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao”.

Ủy ban Tư pháp nhận thấy, việc Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 70 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Hồ sơ và dự thảo Nghị quyết được chuẩn bị nghiêm túc, các tài liệu làm cơ sở cho việc thẩm tra như: Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; sơ yếu lý lịch; bản kê khai tài sản, thu nhập của người được đề nghị và các tài liệu khác có liên quan đã được gửi tới Ủy ban Tư pháp theo đúng quy định. Tờ trình số 17/TTr-TANDTC ngày 10/12/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có đủ điều kiện để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Về nội dung, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, theo Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ngày 28/5/2015, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 959/NQ-UBTVQH13 về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, trong đó có ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước. Ông Giang Sơn nghỉ hưu từ ngày 01/10/2018. Ngày 27/11/2018, Văn phòng Chủ tịch nước có Công văn số 1361/VPCTN-PL gửi Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cử ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia thay ông Giang Sơn.

Qua xem xét các Tờ trình, lý lịch của người được đề cử, các tài liệu kèm theo, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Ủy ban Tư pháp nhận thấy ông Đào Việt Trung (sinh ngày 19/5/1959, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI (2011-2016), khóa XII (2016-2021), Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, là người được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, có nhiều kinh nghiệm trong công tác nên đủ điều kiện tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia. Đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định cử ông Đào Việt Trung làm Ủy viên để đảm bảo hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

Thảo luận tại phiên họp, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao về việc cử ông Đào Việt Trung  tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia./.

 

 

 

Hồ Hương- Nghĩa Đức