ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH

16/05/2018

Sáng 16/05, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 24, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm; Luật Dược; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Khoa học công nghệ; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp

Trình bày Tờ trình về dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch bao gồm 14 điều, trong đó có 13 điều quy định việc sửa đổi 13 luật và 01 điều về quy định hiệu lực thi hành luật. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến quy hoạch tại 13 luật, bao gồm: Luật Hóa chất số 06/2007/QH12; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12; Luật Điện lực số 28/2004/QH11 và Luật số 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 28/2004/QH11; Luật Dược số 105/2016/QH13; Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH13; Luật Công chứng số 53/2014/QH13; Luật Trẻ em số 102/2016/QH13; Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình

Dự thảo Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Việc xây dựng Luật đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng được nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XII; bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; đảm bảo duy trì các mục tiêu, yêu cầu về chính sách quản lý nhà nước của các ngành, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp; đảm bảo đủ căn cứ pháp lý để bổ sung nguồn kinh phí đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 cho công tác lập quy hoạch cho giai đoạn 2021 - 2030.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành dự án Luật để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch. Ủy ban Kinh tế nhận thấy, hồ sơ dự án Luật đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, hồ sơ hiện nay chưa có báo cáo thẩm định đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công. Do đó, đề nghị Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định, thống nhất đúng nội dung trình Quốc hội. Đặc biệt, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật khác có các quy định liên quan đến quy hoạch và giải trình đầy đủ báo cáo thẩm định, các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch của Luật Bảo hiểm y tế và Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp

Ủy ban Kinh tế đánh giá, về cơ bản các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch của các luật nêu trên đã bám sát nội dung của Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, thực tế cho thấy so với yêu cầu sửa đổi, bổ sung các luật quy định tại Phụ lục III của Luật Quy hoạch, đã có nhiều nội dung phát sinh, một số điều, khoản có trong Phụ lục lại chưa được đưa vào dự thảo sửa đổi. Do vậy, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rà soát kỹ lưỡng các điều, khoản của các luật có liên quan để bảo đảm đúng mục tiêu của việc sửa đổi đồng bộ với Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Đối với những nội dung được yêu cầu sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục III của Luật Quy hoạch nhưng không thực hiện thì thì cần báo cáo, giải trình với Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến Ủy ban thường vụ cơ bản tán thành về tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo luật; cho rằng việc xây dựng Luật là cần thiết để tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch ngành, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh; đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch. Nhất trí cao với các nội dung trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Chính Phủ tiếp tục rà soát, bổ sung đầy đủ các nội dung mà Báo cáo thẩm tra yêu cầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Chính phủ lưu ý, tiếp tục rà soát kỹ lượng các Luật trong Phụ lục III để chỉnh sửa lần cuối vào kỳ họp sau; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Luật Quy hoạch vào cuộc sống sao cho đồng bộ, thống nhất, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ xây dựng phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cùng với đó, đề nghị Ủy ban Kinh tế tích cực thẩm tra một cách kỹ lưỡng các nội dung của Chính phủ trình, phân tích nguyên nhân, nêu rõ quan điểm của Ủy ban đối với các nội dung sửa đổi cụ thể trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua./.

Thu Phương - Trọng Quỳnh