Điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

08/11/2017

Ngày 7/11, Ủy ban thường vụ Quốc hội ra Thông báo số 208/UBTVQH14-TH về việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thống nhất đề nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh chương trình làm việc từ ngày 08-11-2017  đến bế mạc kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Cụ thể, lùi thời điểm trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đọc tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ từ chiều ngày 8-11 sang sáng ngày 14-11-2017; Thảo luận hội trường từ chiều ngày 15-11 sang sáng ngày 20-11-2017.

Đồng thời, điều chỉnh thời điểm thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung. Cụ thể: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao chuyển thảo luận tổ từ sáng ngày 14-11 lên chiều ngày 8-11-2017; thảo luận hội trường từ chiều ngày 23-11 lên chiều ngày 15-11-2017.

Dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) chuyển thảo luận hội trường từ sáng ngày 21-11 xuống chiều 23-11-2017.

Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) chuyển thảo luận hội trường từ ngày 20-11 xuống ngày 21-11-2017.

Luật Đo đạc và bản đồ (sửa đổi) chuyển thảo luận hội trường từ chiều ngày 21-11 lên chiều ngày 20-11-2017.

Biểu quyết thông qua 03 nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Thủy sản (sửa đổi); Nghị quyết về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới chuyển từ chiều ngày 20-11 xuống chiều ngày 21-11-2017.

Cổng TTĐTQH