Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng

21/01/2017

Ngày 21 tháng 01 năm 2017, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết số 344/NQ-UBTVQH14 về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Theo đó, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13, Nghị quyết số 33/2016/QH14, văn bản số 2726-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng; đồng thời trên cơ sở Tờ trình số 27/TTr-CP của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 314/BC-UBPL14 của Ủy ban Pháp luật và ý kiến của các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 6, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 344/NQ-UBTVQH14 về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Nghị quyết số 344/NQ-UBTVQH14 quyết nghị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng trong nhiệm kỳ này và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật tại Nghị quyết số 388-QĐNS/TW ngày 03 tháng 11 năm 2016.

Nghị quyết giao Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng; giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định của luật về cán bộ, công chức, viên chức, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý công bằng, nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả khi đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra khỏi bộ máy nhà nước.

Nghị quyết số 344/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

Cổng TTĐT Quốc hội