Công bố thông tin công khai tới công dân từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021

12/04/2021

Thực hiện quy định tại Điều 6 Quy chế cung cấp thông tin cho công dân, kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-VPQH ngày 31/10/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội công bố danh mục thông tin công khai từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021 tới công dân.

Công bố thông tin công khai tới công dân từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021

25/01/2021

Thực hiện quy định tại Điều 6 Quy chế cung cấp thông tin cho công dân, kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-VPQH ngày 31/10/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội công bố danh mục thông tin công khai từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021 tới công dân.

Các tin đã đưa: