Ngày Quốc hội. Nhạc và lời: Đỗ Nhuận

12/12/2015

Ca khúc tiêu biểu trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06-01-1946)

Chiến sĩ Việt Nam. Nhạc và lời: Văn Cao

13/12/2015

Ca khúc tiêu biểu trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06-01-1946)

Du kích ca (1944). Nhạc và lời: Đỗ Nhuận

15/12/2015

Ca khúc tiêu biểu trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06-01-1946)

Diệt phát xít. Nhạc và lời: Nguyễn Đình Thi

16/12/2015

Ca khúc tiêu biểu trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06-01-1946)

Mười chín tháng tám. Nhạc và lời: Xuân Oanh

17/12/2015

Ca khúc tiêu biểu trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06-01-1946)

Lên đàng. Nhạc: Lưu Hữu Phước Lời: Huỳnh Văn Tiểng

14/12/2015

Ca khúc tiêu biểu trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06-01-1946)

Tiến quân ca (1944). Nhạc và lời: Văn Cao

18/12/2015

Ca khúc tiêu biểu trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06-01-1946)

Other news: