Phụ lục Báo cáo số 318/BC-UBTVQH12 ngày 28-4-2010 của UBTVQH về "Việc thực hiện xóa đói giảm nghèo qua Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010)..."

06/07/2010

Phụ lục Báo cáo số 318/BC-UBTVQH12 ngày 28-4-2010 của UBTVQH về "Việc thực hiện xóa đói giảm nghèo qua Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010); việc quản lý, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án liên quan trực tiếp đến xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn"

Báo cáo số 318/BC-UBTVQH12 ngày 28-4-2010 của UBTVQH

06/07/2010

Báo cáo số 318/BC-UBTVQH12 ngày 28-4-2010 của UBTVQH về "Việc thực hiện xóa đói giảm nghèo qua Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010); việc quản lý, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án liên quan trực tiếp đến xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn"

Các tin đã đưa: