Báo cáo số 757/HĐDT12 ngày 15-10-2010 của Hội đồng Dân tộc

06/01/2011

Báo cáo số 757/HĐDT12 ngày 15-10-2010 của Hội đồng Dân tộc về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện "Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 và Quyết định số 1342/2009/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Các tin đã đưa: