Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

22/11/2009

(Vụ Kinh tế - Văn Phòng Quốc Hội)

Các bài viết khác