Báo cáo số 205/HĐDT12 ngày 8-5-2008 của HDDT về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ

27/05/2008

Tải tệp đính kèm xem chi tiết

1. Báo cáo số 205/HĐDT12 ngày 8-5-2008 của Hội đồng Dân tộc về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ

2. Phụ lục báo cáo số 205/HĐDT12 ngày 8-5-2008 của Hội đồng Dân tộc về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ

(Văn phòng Quốc hội)