Friday, March 27, 2015
  Home | Contact | Site Map | Vietnamese  
Home 
Socialist Republic of Viet Nam 
The President of the National Assembly 
The constitution of the Socialist Republic of VN 
A brief presentation on the Vietnam and the history of the Vietnam National Assembly 
Functions, Orgnization and activities of the Vietnam National Assembly 
Deputies to the National Assembly 
The Office of the National Assembly 
Photo gallery 
Publications 
Search  
ulletin "Thông tin hoạt động Quốc hội"
aily Newspaper "Người đại biểu nhân dân"
agazine "Nghiên cứu lập pháp"
The National Assembly Office of Vietnam
Address: 22 Hung Vuong St, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Email: webmaster@qh.gov.vn