HỘI ĐỒNG DÂN TỘC THAM GIA THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC

04/05/2018

Sáng ngày 04/5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến tham gia phối hợp thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (HCKTĐB).

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI THẢO LUẬN CHÍNH SÁCH CỬ TUYỂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI

03/05/2018

Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp toàn thể lần thứ 6, chiều ngày 03/5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tiến hành xem xét, thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả giám sát "Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 - 2017". Tại Phiên họp, chính sách cử tuyển là một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến.

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO CỬ TUYỂN NHẰM TĂNG CƯỜNG NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÀ TẠO NGUỒN CÁN BỘ CHO CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI

26/04/2018

Ngày 26/4, trong buổi làm việc giữa Hội đồng Dân tộc và một số bộ ngành do Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì, vấn đề thực hiện chính sách cử tuyển là một trong những vấn đề được các bộ, ngành và đại biểu quan tâm cho ý kiến.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC HÀ NGỌC CHIẾN CHỦ TRÌ BUỔI LÀM VIỆC VỚI MỘT SỐ BỘ, NGÀNH

26/04/2018

Sáng 26/4, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tổ chức buổi làm việc với các bộ, ngành về nội dung giám sát chuyên đề “Tình hình triển khai, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017”. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì buổi làm việc.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THAM GIA Ý KIẾN VỀ 4 DỰ ÁN LUẬT

20/04/2018

Ngày 19 - 20/4, tại huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến về 4 dự án luật: Dự án Luật Trồng trọt; dự án Luật Chăn nuôi; dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC

13/04/2018

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 của Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12.

TỜ TRÌNH VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC

13/04/2018

Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Chính phủ kính trình Quốc hội những nội dung cơ bản của Dự án Luật này.

Hội thảo Khoa học “Quốc hội với việc quyết định và giám sát thực hiện chính sách dân tộc”

15/12/2017

Ngày 15/12, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc phối hợp cùng Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội thảo Khoa học “Quốc hội với việc quyết định và giám sát thực hiện chính sách dân tộc”. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Hoàng Văn Tú đồng chủ trì Hội thảo.

Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo Luật bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

26/04/2017

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc phối hợp với Viện Phát triển Doanh nhân Cộng đồng, Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên & Phát triển văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á – Việt Nam và Viện Tư vấn Phát triển tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)”. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trương Minh Hoàng và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi đồng chủ trì Hội thảo.

Các tin đã đưa: