CẦN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CÓ NGUỒN GỐC NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

Cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tại Hội thảo và buổi làm việc với các bộ ngành về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13, các đại biểu cho rằng công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước chưa diễn ra thường xuyên, việc xử lý các...

CẦN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CÓ NGUỒN GỐC NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

Cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tại Hội thảo và buổi làm việc với các bộ ngành về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13, các đại biểu cho rằng công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước chưa diễn ra thường xuyên, việc xử lý các tranh chấp và xác định trách nhiệm của các bên liên quan chưa triệt để đối với việc sử dụng đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh.