Ý KIẾN ĐBQH TỈNH LÂM ĐỒNG: VỀ CÁC VẤN ĐỀ XUNG QUANH VIỆC THỰC HIỆN HIỆN TÍNH TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG

15/05/2018

Bộ Y tế đã có văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng về những bất cập trong việc thực hiện tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công theo quy định của Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ...

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng chất vấn Bộ Y tế

Ngày 19/4/2018, Bộ Y tế đã có văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng về những bất cập trong việc thực hiện tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công theo quy định của Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; và thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII/

Toàn bộ nội dung chất vấn như sau:

Hiện nay, cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công, trong đó có tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, bộc lộ nhiều bất cập. Thực tế có những đơn vị sự nghiệp công (nhất là cơ sở y tế, bệnh viện) có số lượt người đến khám chữa bệnh, số giường bệnh ngày càng tăng, nhưng biên chế không những không tăng mà còn bị cắt giảm, việc tổ chức tuyển dụn gkhoong kịp thời, đơn vị phải thuê hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ nhưng lại không được chi các chế độ phụ cấp đặc thù nghề nghiệp, có trường hợp bác sỹ, nhân viên y tế có tay nghề cao bỏ việc hoặc chuyển đi nơi khác, ảnh hưởng hoạt động của các đơn vị này và chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân trước mắt và lâu dài.

Đề nghị các Bộ trtrưởng cho biết nhữngnhững giải pháp hữ hiệu, mang tính đột phá nnào đổi mới phương thức quản lý, tổ chưchức hoạt động, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, nâng caoc hất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành TW khoá XII "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập?

Xin trân trọng cảm ơn.

Bộ Y tế đã có văn bản trả lời chất vấn như sau:

Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời chất vấn

1. Về vấn đề thực hiện tự chủ của Đơn vị sự nghiệp y tế

Thực hiện Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập, các đơn vị sự ngheiejp y tế được chia thành Nhóm các đơn vị tự chủ toàn bộ chi phí thường xuyên và Nhóm các đơn vị tự chủ một phần chi phí thường xuyên. Theo NQ số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định "Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số lượng người làm việc tăng thêm.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định vị trí việc làm... Trường hợp tăng thêm số lượng người làm việc so với tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao, các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nôi vụ thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định."

Như vậy, các đơn vị sự nghiệp y tế tự chủ hoàn toàn kinh phí thường xuyên sẽ chịu trách nhiệm bố trí đủ nhân lực y tế phục vụ bệnh nhân theo quy định tại NQ số 89/NQ-CP của Chính phủ. Để giải quyết chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế được đầy đủ theo quy định của nhà nước thì cơ quan quản lý cơ sở y tế công lập được giao quyền tự chủ thì được tự xác định để bổ sung số lượng người làm việc và thực hiện tuyển dụng viên chức, giải quyết chế độ tiền lương, phụ cấp tương ứng với chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng. Để "giữ chân" viên chức có trình độ, kinh nghiệm, ngoài việc thực hiện đầy đủ chính sách tiền lương, phụ cấp, khen thưởng.... cơ sở y tế phải có quy chế chi tiêu nội bộ để giải quyết thu nhập tăng thêm tương xứng với đóng góp, cống hiến của người lao động tại đơn vị.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu "nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", Bộ Y tế đang xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Đồng thời kết hợp với một số biện pháp chính sách khác như: "Đổi mới phong cách, thái độ của nhân viên y tế; Xây dựng và ban hành tiêu chí xếp hạng các cơ sở y tế' Xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức viên chức, người lao động trình Hội nghị TW 7."

2. Về việc triển khai thực hiện NQ số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành TW khoá XII

Ngày 24/01/2018, CP đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động của CP thực hiện NQ số 19-NQ/TW, trong đó giao Bộ Y tế một số nhiệm vụ chính như sau:

- Về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Xây dựng Đề án đầu tư phát triển một số bệnh viện hiện đại ngang tầm khu vực và quốc tế, hoàn thành trong quý IV năm 2019.

+ Xây dựng Đề án chuyển các bệnh viện thuộc BYT về địa phương quản lý, hoàn thành trong quý IV năm 2018.

+ Xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng TW thành trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trên cơ sở sáp nhập các tổ chức, đươn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động lồng ghép, hoàn thành trong quý I năm 2019.

+ Xây dựng Đề án sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thành đơn vị kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và trang thiết bị y tế, hoàn thành trong năm 2020.

- Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công.

+ Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển y tế theo hướng tiếp tục thực hiện cơ chế kết hợp công - tư về nhân lực và thương hiệu trong lĩnh vực y tế; có chế hợp tác đầu tư giữa bệnh viện công và bệnh viện tư, giữa các bệnh viện công, hoàn thành trong quý I năm 2019.

+ Xây dựng quy định về công khai, minh bạch các hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế phải bảo toàn và phát triển vốn, tài sản nhà nước, hoàn thành trong quý II năm 2019.

Hiện nay, BYT đang xây dựng Kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại NQ số 08/NQ-CP của Chính phủ, tập trung quyết liệt vào việc đổi mới hệ thống tổ chức y tế, nâng cao chính sách, chất lượng cán bộ với các nội dung chính như sau:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công.

- Hoàn thiện cơ chế tài chính.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Toàn bộ văn bản trả lời chất vấn xin xem tại file đính kèm./.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

File đính kèm
Các bài viết khác