Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (trình tại hội nghị ĐBQH chuyên trách kỳ họp 3) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (trình tại hội nghị ĐBQH chuyên trách kỳ họp 3) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Quốc hội
Dự thảo Luật quy hoạch (trình tại hội nghị ĐBQH chuyên trách kỳ họp 3) Quy hoạch Quốc hội
Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý Luật quy hoạch (trình tại hội nghị ĐBQH chuyên trách kỳ họp 3) Quy hoạch Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) (trình tại hội nghị ĐBQH chuyên trách kỳ họp 3) Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Quốc hội
Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) (trình tại hội nghị ĐBQH chuyên trách kỳ họp 3) Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) (trình tại hội nghị ĐBQH chuyên trách kỳ họp 3) Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Quốc hội
Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) (trình tại hội nghị ĐBQH chuyên trách kỳ họp 3) Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Ủy ban thường vụ Quốc hội
Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 (trình tại hội nghị ĐBQH chuyên trách kỳ họp 3) Hình sự Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 (trình tại hội nghị ĐBQH chuyên trách kỳ họp 3) Hình sự Quốc hội