Chương trình Phiên họp thứ 41 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Dự kiến ngày 14-09-2015)

11/09/2015

Dự kiến ngày 14-9-2015

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 41

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(Từ ngày 14 đến 25-9-2015)

 

Thứ hai, 14-9-2015

Sáng

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp

1.  Cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Họp Đảng đoàn Quốc hội.

Thứ ba, 15-9-2015   

Sáng

2.  Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày tờ trình;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

               - Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 00 phút

3. Cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

               - Chủ tọa kết luận.

Chiều

4. Cho ý kiến về dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, 16-9-2015

Cả ngày

5. Cho ý kiến về báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày báo cáo tóm tắt công tác năm 2015 của Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo tóm tắt công tác năm 2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bộ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo tóm tắt về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2015;

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày báo cáo tóm tắt về công tác thi hành án năm 2015;

- Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày báo cáo tóm tắt về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 00 phút

6.  Cho ý kiến về Báo cáo tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày báo cáo;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, 17-9-2015    

Sáng

7.  Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế.

- Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30 phút

8.  Cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016.

- Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

               - Chủ tọa kết luận.

Chiều

9.  Cho ý kiến về dự án Luật báo chí (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, 18-9-2015

Sáng

10.   Nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) về kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát trình bày báo cáo giám sát;

- Chính phủ báo cáo bổ sung (nếu có);

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

               - Chủ tọa kết luận.

Chiều

11.   Cho ý kiến về dự án Luật dược (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ hai, 21-9-2015

Sáng

      12. Cho ý kiến về dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

13. Cho ý kiến về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo Báo cáo số 348/BC-CP ngày 17-7-2015 của Chính phủ.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 phút

14.  Cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2016.

              - Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày tờ trình;

  - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

               - Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, 22-9-2015   

Sáng

15.  Nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014.

- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát trình bày báo cáo giám sát;

- Chính phủ báo cáo bổ sung (nếu có);

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

              - Chủ tọa kết luận.

Chiều

16.  Cho ý kiến về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015.

- Đại diện Chính phủ trình bày báo cáo tổng hợp của Chính phủ;

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày báo cáo;

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo;

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm tra của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, 23-9-2015

Sáng

17.  Cho ý kiến về dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

         - Chủ tọa kết luận.

Chiều

18.  Nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược (trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát trình bày báo cáo giám sát;

- Chính phủ báo cáo bổ sung (nếu có);

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

              - Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, 24-9-2015

Sáng

19.  Cho ý kiến về dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội.

               - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày tờ trình;

               - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều  

20.  Cho ý kiến về dự án Luật về hội.

   - Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, 25-9-2015

Sáng

21.  Cho ý kiến về dự án Luật ban hành quyết định hành chính.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

22.  Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban thư ký và Văn phòng Quốc hội.

         - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

 - Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

          - Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 00 phút

23.  Cho ý kiến về Tờ trình của Kiểm toán nhà nước về việc thành lập Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trên cơ sở Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ Kiểm toán nhà nước.

              - Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày tờ trình;

  - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

               - Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

 

Thời gian làm việc:   - Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

                        - Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

(Văn phòng Quốc hội)