Sáng 13/8/2015.Ngày làm việc thứ tư Phiên họp lần thứ 40 Ủy ban thường vụ QH

 •  

  Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn kết luận phần thảo luận,cho ý kiến về dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng.Ảnh Văn Bình -- Cổng TTĐT

   
 •  

  Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn kết luận phần thảo luận,cho ý kiến về dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng.Ảnh Văn Bình Cổng TTĐT

   
 •  

  Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn kết luận phần thảo luận,cho ý kiến về dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu giải trình,phân tích các ý kiến còn khác nhau của dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN Đỗ Bá Tỵ trình bày tờ trình dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Cục trưởng Cục quân lực-Bộ Tổng tham mưu Tô Viết Báo trả lời các câu hỏi của các Đại biểu.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đặt câu hỏi,cho ý kiến vào dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đặt câu hỏi,cho ý kiến vào dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Chủ nhiệm Ủy ban PL Phan Trung Lý đặt câu hỏi về dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đặt câu hỏi,cho ý kiến vào dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Chủ nhiệm UBQPAN Nguyễn Kim Khoa trình bày báo cáo thẩm tra dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT