Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

 •  

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.a

   
 •  

  Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu chương trình của phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

   
 •  

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

   
 •  

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII-b

   
 •  

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII-c

   
 •  

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII-d

   
 •  

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII-e

   
 
Tin Đoàn Đại biểu Quốc hội
 • Phiên họp thứ 45
 • Phiên họp thứ 43
 • Phiên họp thứ 42
 • Phiên họp thứ 41
 • Phiên họp thứ 40
 • Phiên họp thứ 39
 • Phiên họp thứ 38
 • Phiên họp thứ 37
 • Phiên họp thứ 36
 • Phiên họp thứ 35
 • Phiên họp thứ 34
 • Phiên họp thứ 33
 • Phiên họp thứ 32
 • Phiên họp thứ 31
 • Phiên họp thứ 30
 • Phiên họp thứ 29
 • Phiên họp thứ 28
 • Phiên họp thứ 27
 • Phiên họp thứ 26
 • Phiên họp thứ 25
 • Phiên họp thứ 24
 • Phiên họp thứ 23
 • Phiên họp thứ 22
 • Phiên họp thứ 21
 • Phiên họp thứ 20
 • Phiên họp thứ 19
 • Phiên họp thứ 18
 • Phiên họp thứ 17
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp thứ 15
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X