Thông cáo phiên họp thứ 25 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Trong 2 ngày 20 và 21 tháng 02 năm 2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 25 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng..

 
 

Thông báo nội dung phiên họp thứ 25 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Trong 2 ngày 20 và 21/02/2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 25 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về 04 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6: Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật xây dựng (sửa đổi), Luật công chứng (sửa đổi), Luật đầu tư công và cho ý kiến về 01 dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam; Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc cử Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao làm thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; xem xét, quyết định biên chế của Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2014-2016.

 
 • Tin đại biểu Quốc hội
 • Phiên họp thứ 49
 • Phiên họp thứ 47
 • Phiên họp thứ 46
 • Phiên họp thứ 45
 • Phiên họp thứ 44
 • Phiên họp thứ 43
 • Phiên họp thứ 42
 • Phiên họp thứ 41
 • Phiên họp thứ 40
 • Phiên họp thứ 39
 • Phiên họp thứ 38
 • Phiên họp thứ 37
 • Phiên họp thứ 36
 • Phiên họp thứ 35
 • Phiên họp thứ 34
 • Phiên họp thứ 33
 • Phiên họp thứ 32
 • Phiên họp thứ 31
 • Phiên họp thứ 30
 • Phiên họp thứ 29
 • Phiên họp thứ 28
 • Phiên họp thứ 27
 • Phiên họp thứ 26
 • Phiên họp thứ 25
 • Phiên họp thứ 24
 • Phiên họp thứ 23
 • Phiên họp thứ 22
 • Phiên họp thứ 21
 • Phiên họp thứ 20
 • Phiên họp thứ 19
 • Phiên họp thứ 18
 • Phiên họp thứ 17
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp thứ 15
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X