Thông cáo phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 8 năm 2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 20 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

 

Thông báo nội dung phiên họp thứ 20 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

26/08/2013

Từ ngày 12 đến 21/8/2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 20 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về việc tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 7 dự án luật: Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật tiếp công dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Luật việc làm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa, Luật hộ tịch, Luật hải quan (sửa đổi) và dự án Pháp lệnh cảnh sát cơ động; về dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế và dự thảo Nghị định về hoạt động kinh doanh casino; về Tờ trình của Chính phủ về việc đánh giá kết quả thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2009-2013 và đề xuất Phương án cơ chế quản lý và biên chế của Kho bạc Nhà nước từ năm 2014; về Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất tài nguyên; nghe Đoàn giám sát báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ tư pháp và Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp:

        - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: đề nghị Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6.

        - Về 7 dự án Luật: đối với các dự án Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật tiếp công dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Luật việc làm, đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh dự án luật gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Đối với các dự án Luật giao thông đường thủy nội địa, Luật hải quan (sửa đổi), đề nghị các Ủy ban liên quan của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn thiện dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Đối với dự án Luật hộ tịch, do còn một số vấn đề chưa đủ cơ sở và chưa thống nhất nên Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu các ý kiến phát biểu tại phiên họp để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật kỹ hơn trình Quốc hội tại kỳ họp đầu năm 2014. 

        - Về dự án Pháp lệnh cảnh sát cơ động: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Quốc phòng, an ninh của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp tháng 12/2013.

        - Về dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội chuẩn bị thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội gửi Chính phủ để tiếp thu, hoàn chỉnh và ban hành Nghị định.

          - Về dự thảo Nghị định về hoạt động kinh doanh casino: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ tài chính, các cơ quan hữu quan, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sau.

- Về Tờ trình của Chính phủ về việc đánh giá kết quả thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2009-2013 và đề xuất Phương án cơ chế quản lý và biên chế của Kho bạc Nhà nước từ năm 2014: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành Tờ trình của Chính phủ và đề nghị Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội đến Chính phủ để triển khai thực hiện.

- Về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất tài nguyên: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến tại phiên họp sau.

- Về báo cáo của Đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng Báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với 2 vị Bộ trưởng:

Phiên chất vấn đã có 16 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả lời, các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tham gia giải trình làm rõ thêm nhóm vấn đề: trách nhiệm trong việc tham mưu xây dựng, theo dõi việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thuộc trách nhiệm của Chính phủ; việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII đến 31/7/2013 và 16 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời, Tổng Thanh tra Chính phủ lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Công an, tham gia giải trình làm rõ thêm nhóm vấn đề: trách nhiệm quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản (vàng, cát,…) gắn với bảo vệ môi trường; kết quả triển khai việc giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng sử dụng đất lãng phí; việc xử lý tồn đọng khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các vị Bộ trưởng phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, sớm khắc phục những tồn tại hạn chế; giải quyết có hiệu quả các vấn đề nêu ra nhằm tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng, thực thi pháp luật; quản lý, sử dụng tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Ngay sau khi phiên họp này kết thúc, đề nghị các đồng chí khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời tích cực chuẩn bị các nội dung thuộc chương trình phiên họp thứ 21 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự kiến từ ngày 9-24/9/2013.

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông báo Kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 20

Ngày 20 tháng 8 năm 2013, tại phiên họp thứ 20, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Công an tham dự phiên họp và giải trình, làm rõ thêm những vấn đề liên quan. Phiên chất vấn được truyền hình trực tuyến để các vị đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia, đặt câu hỏi chất vấn; được phát thanh, truyền hình trực tiếp để nhân dân cả nước theo dõi, giám sát.