Thông cáo phiên họp thứ 30 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII

Từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 4 năm 2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 30 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

 
 
 • Phiên họp thứ 48
 • Phiên họp thứ 14
 • Thông cáo
 • Quốc hội khóa XIII
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 45
 • Phiên họp thứ 44
 • Phiên họp thứ 43
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Thông báo nội dung phiên họp
 • Quốc hội khóa XII
 • Phiên họp thứ 26
 • Phiên họp thứ 25
 • Phiên họp thứ 24
 • Phiên họp thứ 25
 • Phiên họp thứ 21
 • Phiên họp thứ 20
 • Phiên họp thứ 17
 • Phiên họp thứ 15
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 3
 • Hình ảnh phiên họp
 • Quốc hội khóa XI
 • Phiên họp thứ 51
 • Phiên họp thứ 1
 • Thông cáo
 • Quốc hội khóa XII
 • Phiên họp thứ 47
 • Phiên họp thứ 46
 • Phiên họp thứ 40
 • Phiên họp thứ 43
 • Phiên họp thứ 37
 • Phiên họp thứ 39
 • Phiên họp thứ 34
 • Phiên họp thứ 35
 • Phiên họp thứ 31
 • Phiên họp thứ 31
 • Phiên họp thứ 26
 • Hình ảnh tại phiên họp
 • Phiên họp thứ 24
 • Phiên họp thứ 23
 • Phiên họp thứ 20
 • Phiên họp thứ 21
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp thứ 15
 • Phiên họp thứ 18
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp thứ 15
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 11
 • Hình ảnh tại phiên họp
 • Quốc hội khóa X
 • Phiên họp thứ 54
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 43
 • Phiên họp thứ 42
 • Phiên họp thứ 41
 • Phiên họp thứ 40
 • Phiên họp thứ 39
 • Phiên họp thứ 50
 • Phiên họp thứ 49
 • Phiên họp thứ 48
 • Phiên họp thứ 47
 • Phiên họp thứ 46
 • Phiên họp thứ 45
 • Phiên họp thứ 44
 • Phiên họp thứ 43
 • Phiên họp thứ 42
 • Phiên họp thứ 41
 • Phiên họp thứ 40
 • Phiên họp thứ 39
 • Phiên họp thứ 38
 • Phiên họp thứ 37
 • Phiên họp thứ 36
 • Phiên họp thứ 35
 • Phiên họp thứ 34
 • Phiên họp thứ 33
 • Phiên họp thứ 32
 • Phiên họp thứ 31
 • Phiên họp thứ 30
 • Phiên họp thứ 29
 • Phiên họp thứ 28
 • Phiên họp thứ 27
 • Phiên họp thứ 26
 • Phiên họp thứ 25
 • Phiên họp thứ 24
 • Phiên họp thứ 23
 • Phiên họp thứ 22
 • Phiên họp thứ 21
 • Phiên họp thứ 20
 • Phiên họp thứ 19
 • Phiên họp thứ 18
 • Phiên họp thứ 17
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp thứ 15
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ nhất
 • Quốc hội khóa X