CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2018

12/06/2018

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP 

 (Ngày 13 tháng 6 năm 2018)

 

Đoàn Chủ tịch: 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

Phó Chủ tịch Quốc hội  Phùng Quốc Hiển 

Phó Chủ tịch Quốc hội  Đỗ Bá Tỵ 

Ủy ban Tư pháp:

Thanh tra Chính phủ:

Chủ nhiệm Lê Thị Nga   

Tổng Thanh tra Lê Minh Khái (01 Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Hoàng Thanh Tùng  

NỘI DUNG

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

- Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội