CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2018

07/06/2018

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 08 tháng 6 năm 2018

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành phiên họp)

Nội dung 1:

Ủy ban Quốc phòng & An ninh:  

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:  

Chủ nhiệm Ủy ban Võ Trọng Việt

Lê Bộ Lĩnh

Nội dung 2:

Ủy ban Quốc phòng & An ninh:  

Bộ Quốc phòng:  

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:  

CN Võ Trọng Việt

Ngô Xuân Lịch

Lê Bộ Lĩnh

 

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều khiển nội dung 1)

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều khiển nội dung 2)

Nội dung 1:

Ủy ban Pháp luật:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:  

Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định

Hoàng Thanh Tùng

Nội dung 2:

Ủy ban Khoa học, Công  nghệ và Môi trường:  

Bộ Nông nghiệp và Phát  triển nông thôn:  

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Hoàng Thanh Tùng


NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trồng trọt.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội