CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 04 THÁNG 06 NĂM 2018

01/06/2018

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

KỲ HỌP THỨ 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH 

(Ngày 04 tháng 6 năm 2018) 

 

Cả ngày: Truyền hình, phát thanh trực tiếp

Đoàn Chủ tịch:

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

 Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

 Phó Chủ tịch Quốc hội  Đỗ Bá Tỵ

Tổng Thư ký Quốc hội:

 Nguyễn Hạnh Phúc

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Lê Bộ Lĩnh

Bộ Giao thông - Vận tải:

 

 Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể (và 01 Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải)

(từ 8h00 - 11h30 và từ 14h00 - 15h10)

Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

 

 Bộ trưởng Trần Hồng Hà (và 01 Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(từ 15h10 - 17h00)

 

NỘI DUNG:

* Buổi sáng:

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Từ 08h25 - 11h30: Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm; các Bộ trưởng, Trưởng ngành tham gia trả lời chất vấn: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tùy theo chất vấn có liên quan (nếu có).

* Buổi chiều:

Từ 14h00 - 15h10:

- Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ nhất.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ nhất.

Từ 15h10 -17h00: Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 2.

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm; các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Tài chính, Xây dựng, Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tùy theo chất vấn có liên quan (nếu có).

Văn phòng Quốc hội