Chương trình làm việc ngày 16 tháng 11 năm 2016

15/11/2016

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 2

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 16 tháng 11 năm 2016)

 

Buổi sáng: Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp

 

 ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

Tòng Thị Phóng

Uông Chu Lưu

Phùng Quốc Hiển

Đỗ Bá Tỵ

 ĐOÀN THƯ KÝ

Tổng thư ký Quốc hội:

 Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Nguyễn Hạnh Phúc

Lê Bộ Lĩnh

    

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường:

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

 

Trần Hồng Hà (từ 08 giờ 00 đến 8 giờ 30)

 

Phùng Xuân Nhạ (từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 30)

NỘI DUNG:

Buổi sáng

* Từ 08 giờ 00 đến 08 giờ 30:

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan tiếp tục trả lời chất vấn.

* Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 30:

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn (các Bộ trưởng cùng tham gia trả lời chất vấn: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ);

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).

 

Buổi chiều: Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

Tòng Thị Phóng

Uông Chu Lưu

Phùng Quốc Hiển

Đỗ Bá Tỵ

 ĐOÀN THƯ KÝ

Tổng thư ký Quốc hội:

 Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Nguyễn Hạnh Phúc

Lê Bộ Lĩnh

    

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

 

Phùng Xuân Nhạ (từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 30)

Lê Vĩnh Tân (từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 00)

NỘI DUNG:

* Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 30:

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan tiếp tục trả lời chất vấn.

* Từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 00:

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời chất vấn (các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Thanh tra Chính phủ);

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác và Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).

(Văn phòng Quốc hội)