Chương trình làm việc ngày 15 tháng 11 năm 2016

14/11/2016

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 2

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 15 tháng 11 năm 2016)

 

Buổi sáng: Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp

 

 ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

Tòng Thị Phóng

Uông Chu Lưu

Phùng Quốc Hiển

Đỗ Bá Tỵ

 ĐOÀN THƯ KÝ

Tổng thư ký Quốc hội:

 Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Nguyễn Hạnh Phúc

Lê Bộ Lĩnh

    

Bộ trưởng Bộ công thương:

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Trần Tuấn Anh (từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 30)

NỘI DUNG:

* Từ 08 giờ 00 đến 08 giờ10:

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc phiên chất vấn.

* Từ 08 giờ10 đến 08 giờ 30:

Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

* Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 30:

- Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn (Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan);

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).

Buổi chiều: Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

Tòng Thị Phóng

Uông Chu Lưu

Phùng Quốc Hiển

Đỗ Bá Tỵ

 ĐOÀN THƯ KÝ

Tổng thư ký Quốc hội:

 Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Nguyễn Hạnh Phúc

Lê Bộ Lĩnh

    

Bộ trưởng Bộ công thương:

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường:

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Trần Tuấn Anh (từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 30)

 

Trần Hồng Hà (từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 00)

NỘI DUNG:

* Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 30:

 Bộ trưởng Bộ Công thương và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan tiếp tục trả lời chất vấn về nội dung của buổi sáng.

* Từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 00:

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn (Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an, Xây dựng, Văn hóa, thể thao và du lịch tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan);

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).

 

(Văn phòng Quốc hội)