Chương trình các phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn (Từ ngày 15-17/11/2016)

14/11/2016

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

KỲ HỌP THỨ 2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÁC PHIÊN HỌP CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

(Từ ngày 15-17/11/2016)

(Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

 

Thứ ba, ngày 15/11/2016

Buổi sáng

* Từ 08h00 đến 08h10:

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc phiên chất vấn.

* Từ 08h10 đến 08h30:

Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

* Từ 08h30 đến 11h30 (giải lao từ 9h30-9h50):

- Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành nội dung chất vấn:

+ Đánh giá tổng thể, phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả, các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai, để hoang hóa, lãng phí; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan;

+ Giải pháp củng cố hệ thống bán lẻ hàng hóa thích ứng với hội nhập quốc tế; kiểm soát kinh doanh đa cấp; quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc;

+ Chính sách đột phá phát triển ngành ô tô theo định hướng đầu tư của Nhà nước và các cam kết hội nhập quốc tế. Phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, quy hoạch các công trình thủy điện, thủy lợi và đảm bảo an toàn xả lũ trong thời gian tới.

- Người trả lời chất vấn:  

- Bộ trưởng Bộ Công thương;

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng;

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).

Buổi chiều

* Từ 14h00 đến 14h30:

 Bộ trưởng Bộ Công thương và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan tiếp tục trả lời chất vấn về nội dung của buổi sáng.

* Từ 14h30 đến 17h00 (giải lao từ 15h30-15h50):

- Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành nội dung chất vấn:

+ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư. Việc xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong các dự án để xảy ra sự cố môi trường;

+ Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu;

+ Việc quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản.

- Người trả lời chất vấn:

+ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường;

+ Các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an, Xây dựng, Văn hóa, thể thao và du lịch;

+ Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).

Thứ tư, ngày 16/11/2016

Buổi sáng

* Từ 08h00 đến 08h30:

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan tiếp tục trả lời chất vấn về nội dung của buổi chiều 15/11.

* Từ 08h30 đến 11h30 (giải lao từ 9h30-9h50):

- Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành nội dung chất vấn:

+ Tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục cơ bản, toàn diện, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội. Thực hiện phân luồng cho học sinh cấp phổ thông để định hướng nghề nghiệp;

+ Công tác quản lý chất lượng đào tạo, nhất là chất lượng đào tạo của các trường đại học do địa phương quản lý; giải pháp quản lý chất lượng giáo dục đại học, gắn đào tạo với quy hoạch, dự báo và sử dụng nguồn nhân lực;

+ Việc thực hiện đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội; giải pháp để ổn định việc tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông và đại học trong giai đoạn 2016-2020.

- Người trả lời chất vấn:

+ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;

+ Các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, thương binh và xã hội, Khoa học và Công nghệ;

+ Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).

Buổi chiều

* Từ 14h00 đến 14h30:

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan tiếp tục trả lời chất vấn về nội dung của buổi sáng.

* Từ 14h30 đến 17h00 (giải lao từ 15h30-15h50):

- Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành nội dung chất vấn:

Vấn đề tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của Nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức; đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

- Người trả lời chất vấn:

+ Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

+ Các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Công thương, Thanh tra Chính phủ;

+ Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác và Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).

Thứ năm, ngày 17-11-2016

Buổi sáng

* Từ 08h00 đến 08h30:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan tiếp tục trả lời chất vấn về nội dung của buổi chiều 16/11.

* Từ 08h30 đến 11h10 (giải lao từ 9h30-9h50):

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong ngày 2 ngày 15 và 16/11/2016.

* Từ 11h10 đến 11h30: Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

(Văn phòng Quốc hội)