Chương trình làm việc ngày 14 tháng 11 năm 2016

11/11/2016

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 2
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 14 tháng 11 năm 2016) 

 

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

   Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tòng Thị Phóng

Phùng Quốc Hiển (điều khiển phiên họp)

ĐOÀN THƯ KÝ

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội:

Nguyễn Đức Hải (Nội dung 1)

Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội:

Phan Xuân Dũng (Nội dung 2)

Bộ trưởng Bộ tài chính:

Đinh Tiến Dũng (Nội dung 1)

Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn:

Nguyễn Xuân Cường (Nội dung 2)

Phó Tổng thư ký  Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

1. Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Thảo luận về dự án Luật thủy lợi

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật thủy lợi.

- Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật.

 

Buổi chiều: (Quốc hội họp riêng)

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

   Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tòng Thị Phóng

Phùng Quốc Hiển (điều khiển phiên họp)

ĐOÀN THƯ KÝ

Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội:

Phan Xuân Dũng

Bộ trưởng Bộ công thương:

Trần Tuấn Anh

Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

 

1. Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

- Bộ trưởng Bộ công thương Trần Tuấn Anh giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Từ 16 giờ 20:

2. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về tình hình Biển Đông.

(Văn phòng Quốc hội)