Chương trình làm việc ngày 10 tháng 11 năm 2016

09/11/2016

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 2
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 09 tháng 11  năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 10 tháng 11  năm 2016) 

 

Buổi sáng

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

   Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu (điều khiển nội dung 2)

Phùng Quốc Hiển (điều khiển nội dung 1)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội:

Nguyễn Khắc Định

Bộ trưởng Bộ tư pháp:

Phó Tổng thư ký  Quốc hội:

Lê Thành Long

Lê Bộ Lĩnh (Nội dung 1)

Hoàng Thanh Tùng (Nội dung 2)

 

NỘI DUNG:

1. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi):

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

Buổi chiều

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:    

Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Đỗ Bá Tỵ

Phùng Quốc Hiển (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội:

Nguyễn Đức Hải

Bộ trưởng Bộ tài chính:

Phó Tổng thư ký  Quốc hội:

Đinh Tiến Dũng

Lê Bộ Lĩnh

 

NỘI DUNG:

 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

* Quốc hội họp riêng:

- Bộ trưởng Bộ công thương Trần Tuấn Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

(Văn phòng Quốc hội)