Chương trình làm việc ngày 21 tháng 6 năm 2017

20/06/2017

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 3
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Buổi sáng ngày 21 tháng 6 năm 2017) 

 

 

* Quốc hội họp phiên bế mạc: (Phát thanh, truyền hình trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:

  

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Tòng Thị Phóng

PCTQH Uông Chu Lưu

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều hành nội dung 1, 2, 3 )

PCTQH Đỗ Bá Tỵ (điều hành nội dung 4, 5, 6)

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

CNUB Nguyễn Đức Hải (Nội dung 1)

Ủy ban Kinh tế:

CNUB Vũ Hồng Thanh (Nội dung 2)

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

CNUB Phan Xuân Dũng (Nội dung 3)

Tổng Thư ký Quốc hội:

Nguyễn Hạnh Phúc (Nội dung 4, 5)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh (Nội dung 4, 5)

Hoàng Thanh Tùng (Nội dung 1, 2, 3)

NỘI DUNG:

1. Biểu quyết thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi):

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

2. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

 

3. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

4. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

5. Biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 - 2016”:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 - 2016”.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 - 2016” .

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

6. Bế mạc kỳ họp:

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ giới thiệu Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

(Văn phòng Quốc hội)