CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2020

16/06/2020

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành nội dung 3)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành nội dung 1,2)

Ủy ban Kinh tế: 

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và  Môi trường: 

Ủy ban Đối Ngoại: 

Bộ Ngoại giao: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 1)

Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng (nội dung 2)

 

Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu (nội dung 3)

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Bình Minh (nội dung 3)

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

 

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Nội dung 3:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế.

- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành nội dung 3)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành nội dung 1, 2)

Ủy ban Kinh tế: 

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và  Môi  trường: 

Ủy ban về các vấn đề Xã hội: 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 1)

Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng (nội dung 2)

 

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh (nội dung 3)

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (nội dung 3)

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

 

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi).

Nội dung 2:  

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Nội dung 3:  

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội