CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2020

15/06/2020

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp )

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Ủy ban Tài chính-Ngân sách: 

Bộ Tài chính: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

 

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

* Từ 10 giờ 30:

- Thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 2,3)

Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh  niên, Thiếu niên và Nhi đồng: 

Ủy ban Tư pháp: 

Ủy ban Pháp luật: 

Bộ Công an: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Chủ nhiệm Phan Thanh Bình (nội dung 1)

 

Chủ nhiệm Lê Thị Nga (nội dung 2)

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 3)

Bộ trưởng Tô Lâm (nội dung 3)

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

 

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi).

Nội dung 2:  

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

- Biểu quyết thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Nội dung 3:  

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội