CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2020

10/06/2020

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung 1,3 theo kịch bản riêng)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành nội dung 1,3 theo kịch bản riêng)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành nội dung 2)

Ban Công tác đại biểu: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Trưởng Ban Trần Văn Túy

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

 

Nội dung 1: Công tác nhân sự:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về: dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về: dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải (nếu có).

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội đối với việc phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (nếu có).

- Thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu.

- Thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo).

- Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nội dung 2:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (tối đa 15 phút).

Nội dung 3: Công tác nhân sự:

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, trình bày các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về: bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

- Thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về: bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

+ Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành nội dung 2)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành nội dung 1)

Ủy ban Kinh tế: 

Bộ Giao thông Vận tải: 

Ban Công tác đại biểu: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 1)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể (nội dung 1)

Trưởng Ban Trần Văn Túy (nội dung 2)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

 

Nội dung 1:

- Thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội.

Nội dung 2:  Từ 16 giờ 00, công tác nhân sự:

- Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về:

+ Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

+ Dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội