CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2018

07/11/2018

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

 

Kỳ họp thứ 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 8 tháng 11 năm 2018) 

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

 

 Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Thị Kim Ngân

 Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Ủy ban Kinh tế:

Ủy ban Tài chính - Ngân sách:

Bộ Tài chính:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh (nội dung 1)

 Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đức Hải (nội dung 2)

 Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (nội dung 2)

 Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

1. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

3. Thảo luận ở tổ về dự án Luật Kiến trúc.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

 

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành phiên họp)

 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

 Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình

 

 Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về việc sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục; giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (tối đa 20 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội