CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2020

12/11/2020

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 10

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 13 tháng 11 năm 2020) 

-----------------------------

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Bộ Công an:

Ủy ban Về các vấn đề xã hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Tô Lâm

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

NỘI DUNG:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành nội dung 3,4)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 1,2)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành nội dung 5)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành nội dung 6)

Ủy ban Pháp luật:

Ủy ban Về các vấn đề xã hội:

Ủy ban Đối ngoại:

Ủy ban Tài chính-Ngân sách:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

   Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 1,2)

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh (nội dung 3)

Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu (nội dung 4)

Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải (nội dung 5)

Chủ nhiệm Võ Trọng Việt (nội dung 6)

Nguyễn Thị Thúy Ngần


NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật Cư trú (sửa đổi).

Nội dung 3:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Nội dung 4:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thỏa thuận quốc tế.

- Biểu quyết thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế.

Nội dung 5:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.

Nội dung 6:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.