Báo cáo công tác
Báo cáo số 601/BC-UBKHCNMT14 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác năm 2017 và dự kiến chương trình công tác năm 2018
Báo cáo kết quả công tác từ sau kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4 và dự kiến Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban Kinh tế
Báo cáo giám sát
Bản tập hợp trả lời kiến nghị cử tri kỳ 3, Quốc hội khóa XIV
Tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV
Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo số 885/BC-UBPL14 của Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt
Tờ trình tóm tắt số 527/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Các dự án Luật trình Quốc hội thông qua
Báo cáo số 218/BC-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài trình Quốc hội thông qua
Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tư
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo số 9751/BCT-KH của Bộ Công thương v/v triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 8350/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 44/2017/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn
Văn kiện chung
Báo cáo số 224/BC-UBTVQH14 của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo NQ điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo NQ số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của QH
Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông