Buổi sáng ngày 23/11/2012

24/11/2012

Thông qua: Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; Nghị quyết về công tác tư pháp; Biểu quyết thông qua Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).- Thông qua: Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Buổi chiều ngày 22/11/2012

23/11/2012

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật giáo dục quốc phòng-an ninh; Quốc hội nghe báo cáo về tình hình biển Đông.

Buổi sáng ngày 22/11/2012

23/11/2012

Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật hòa giải cơ sở

Buổi chiều ngày 21/11/2012

22/11/2012

Biểu quyết thông qua Luật Thủ đô; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, chống khủng bố.

Buổi sáng ngày 21/11/2012

22/11/2012

Thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai

Buổi chiều ngày 20/11/2012

21/11/2012

Thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi).

Buổi sáng ngày 20/11/2012

21/11/2012

Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Luật dự trữ quốc gia; Luật hợp tác xã (sửa đổi); Luật xuất bản (sửa đổi).

Buổi chiều ngày 19/11/2012

20/11/2012

Tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật đất đai (sửa đổi)

Buổi sáng ngày 19/11/2012

20/11/2012

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật đất đai (sửa đổi)

Buổi chiều ngày 16/11/2012

17/11/2012

Tiếp tục thảo luận ở hội trường về: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Các tin đã đưa: