Báo cáo công tác
Báo cáo số 1157/BC-UBKT13 ngày 8 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban Kinh tế về kết quả công tác từ sau Kỳ họp thứ tư đến Kỳ họp thứ năm và dự kiến Chương trình hoạt động đến Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội Khóa XIII
Báo cáo số 437/BC-UBTVQH13 ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác từ sau kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII
Báo cáo số 779/BC-UBVHGDTTN13 ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng báo cáo kết quả hoạt động từ sau kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ năm Quốc hội khoá XIII và dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 201
Báo cáo số 812/BC-UBKHCNMT13 ngày 4 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường báo cáo công tác từ sau Kỳ họp thứ 4 đến Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, dự kiến chương trình công tác đến cuối năm 2013
Báo cáo giám sát
Báo cáo số 425/BC-UBTVQH13 ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát “Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2012”
Báo cáo số 453/BC-UBTVQH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai
dt NQ kqua gsat ve su dung nguon von TPCP 2006-2012.doc
Báo cáo số 799/BC-UBKHCNMT13 ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về kết quả giám sát bước đầu tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển thủy điện trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XII
Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ về dự thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Báo cáo số 1811/BC-UBPL13 ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban Pháp luật tham gia thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Báo cáo số 1953/BC-UBVĐXH13 ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban các vấn đề xã hội thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật thi đua khen thưởng
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Báo cáo số 456/BC-UBTVQH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp
Báo cáo số 452/BC-UBTVQH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú trình Quốc hội thông qua
Văn kiện chung
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát "Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006-2012" trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5
Báo cáo số 453/BC-UBTVQH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo số 460/BC-UBTVQH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII
Báo cáo số 235/BC-CP ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ giải trình và trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XIII
Báo cáo của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII