Thông cáo số 8 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

30/03/2016

Ngày 30-3-2016, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Trong buổi làm việc, đã có 12 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật;

- Về nguyên tắc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế; giám sát hoạt động ký kết và thực hiện điều ước quốc tế;

- Phê chuẩn điều ước quốc tế;

- Sửa đổi, bổ sung điều ước quốc tế;

- Việc cụ thể hóa các quy định tại khoản 14 Điều 70 Hiến pháp năm 2013 tại dự thảo Luật về các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực;

- Bảo đảm tính thống nhất với hiến pháp và một số luật liên quan…

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

 Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội và chức danh Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Buổi chiều, từ 15 giờ 00, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp theo, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu, Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu.

- Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

- Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội đã nghe:

- Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Thứ năm, ngày 31-3-2016, buổi sáng, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước; buổi chiều, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước và thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

(Văn phòng Quốc hội)