Thông cáo số 26 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

24/06/2015

Ngày 23-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, buổi sáng, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

Trong buổi làm việc, đã có 27 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về bảo đảm tranh tụng trong tố tụng hành chính; đối thoại trong tố tụng hành chính;

- Về địa vị pháp lý của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính; sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân đối với phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ án hành chính;

- Về những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân; phân định thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Về việc bổ sung phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật trưng cầu ý dân.

Trong buổi làm việc, đã có 23 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về những vấn đề đề nghị Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân;

- Về phạm vi trưng cầu ý dân; cơ quan, tổ chức có quyền đề nghị trưng cầu ý dân; việc quyết định ngày trưng cầu ý dân;

- Về phiếu trưng cầu ý dân; kết quả và công bố kết quả trưng cầu ý dân.

Thứ tư, ngày 24-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật an toàn thông tin. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án  Luật khí tượng thủy văn và nghe Tờ trình về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân tối cao. Sau đó, các vị đại biểu Quốc hội họp tại Đoàn để thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 26 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

24/06/2015

Ngày 23-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, buổi sáng, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

Trong buổi làm việc, đã có 27 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về bảo đảm tranh tụng trong tố tụng hành chính; đối thoại trong tố tụng hành chính;

- Về địa vị pháp lý của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính; sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân đối với phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ án hành chính;

- Về những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân; phân định thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Về việc bổ sung phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật trưng cầu ý dân.

Trong buổi làm việc, đã có 23 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về những vấn đề đề nghị Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân;

- Về phạm vi trưng cầu ý dân; cơ quan, tổ chức có quyền đề nghị trưng cầu ý dân; việc quyết định ngày trưng cầu ý dân;

- Về phiếu trưng cầu ý dân; kết quả và công bố kết quả trưng cầu ý dân.

Thứ tư, ngày 24-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật an toàn thông tin. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án  Luật khí tượng thủy văn và nghe Tờ trình về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân tối cao. Sau đó, các vị đại biểu Quốc hội họp tại Đoàn để thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 26 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

24/06/2015

Ngày 23-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, buổi sáng, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

Trong buổi làm việc, đã có 27 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về bảo đảm tranh tụng trong tố tụng hành chính; đối thoại trong tố tụng hành chính;

- Về địa vị pháp lý của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính; sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân đối với phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ án hành chính;

- Về những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân; phân định thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Về việc bổ sung phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật trưng cầu ý dân.

Trong buổi làm việc, đã có 23 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về những vấn đề đề nghị Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân;

- Về phạm vi trưng cầu ý dân; cơ quan, tổ chức có quyền đề nghị trưng cầu ý dân; việc quyết định ngày trưng cầu ý dân;

- Về phiếu trưng cầu ý dân; kết quả và công bố kết quả trưng cầu ý dân.

Thứ tư, ngày 24-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật an toàn thông tin. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án  Luật khí tượng thủy văn và nghe Tờ trình về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân tối cao. Sau đó, các vị đại biểu Quốc hội họp tại Đoàn để thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

(Văn phòng Quốc hội)

Other news
 

Thông cáo số 26 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

24/06/2015

Ngày 23-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, buổi sáng, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

Trong buổi làm việc, đã có 27 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về bảo đảm tranh tụng trong tố tụng hành chính; đối thoại trong tố tụng hành chính;

- Về địa vị pháp lý của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính; sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân đối với phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ án hành chính;

- Về những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân; phân định thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Về việc bổ sung phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật trưng cầu ý dân.

Trong buổi làm việc, đã có 23 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về những vấn đề đề nghị Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân;

- Về phạm vi trưng cầu ý dân; cơ quan, tổ chức có quyền đề nghị trưng cầu ý dân; việc quyết định ngày trưng cầu ý dân;

- Về phiếu trưng cầu ý dân; kết quả và công bố kết quả trưng cầu ý dân.

Thứ tư, ngày 24-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật an toàn thông tin. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án  Luật khí tượng thủy văn và nghe Tờ trình về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân tối cao. Sau đó, các vị đại biểu Quốc hội họp tại Đoàn để thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

(Văn phòng Quốc hội)